Today : Saturday September. 23 , 2023

TEXRAB DSR ( Rabeprazole Sodium 20mg & Domperidone (SR) 30mg )

Rabeprazole Sodium 20mg & Domperidone (SR) 30mg

SKU: c860aff7138c Categories: ,

Description

TEXRAB DSR ( Rabeprazole Sodium 20mg & Domperidone (SR) 30mg )